Algemene voorwaarden

 ALGEMENE (LEVERINGS)VOORWAARDEN KZM ADVIES (EEN HANDELSNAAM VAN CCG RESOURCING B.V.)

 1.     DEFINITIES:

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

(i)      Algemene Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van KZM Advies, versie 1 mei 2020;

(ii)     KZM: KZM Advies, is een handelsnaam van CCG Resourcing BV, een besloten vennootschap met beperkte  aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende te (2718 SZ) Zoetermeer aan de Platinastraat 39 of iedere natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van KZM producten of diensten levert van Partners;

(iii)    Partner; iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan KZM opdracht verstrekt tot het wederverkopen van producten en/of diensten;

(iv)    Klant; iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan KZM opdracht verstrekt tot het bemiddelen voor de inkoop van producten en/of diensten;

(v)     Partijen: Partner en KZM gezamenlijk, of Klant en KZM gezamenlijk, afhankelijk van de strekking van het betreffende artikel.

 2.     TOEPASSELIJKHEID

2.1   Op alle rechtsverhoudingen waaronder (voorbereiding op) leveringen, offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en soortgelijke documenten met KZM zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.

Schriftelijk overeengekomen afwijkingen gelden niet voor volgende, toekomstige overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

2.2   Alle natuurlijke of rechtspersonen die door KZM bij de uitvoering van een overeenkomst zijn ingeschakeld kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.

2.3   De toepasselijkheid van voorwaarden van Partner wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4   Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar zijn of anderszins door rechterlijke tussenkomst niet van toepassing kunnen worden geacht, laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet en zullen Partijen in onderling overleg tot een andersluidende bepaling dienen te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de nietige, vernietigde of ongeldige bepaling.

2.5   Partner of Klant met wie eenmaal op basis van deze Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Partijen, mits er nieuwe algemene voorwaarden gelden.

 3.     AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

3.1   Alle offertes en aanbiedingen van KZM zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Klant gelden als onherroepelijk, mits Partner een opzegtermijn hanteert en/of dit bij wet is bepaald.

3.2   De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat KZM of Partner de door de Klant ondertekende overeenkomst/offerte heeft ontvangen en geaccepteerd middels schriftelijke/digitale bevestiging.

3.3   KZM is slechts gebonden indien zij de opdracht van Partner of Klant schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien geen opdrachtbevestiging door KZM is verstuurd, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de opdracht, de feitelijke samenwerking (tussen Partijen) en deze Algemene Voorwaarden.

3.4   In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s, folders, technische specificaties, kwaliteitsnormen, tekeningen, ontwerpen, offerten, aanbiedingen en overige (online) gegevens welke niet afkomstig zijn van of gemaakt zijn door KZM, binden KZM niet, behoudens indien dat schriftelijk is overeengekomen. Afwijkingen kunnen aan KZM niet worden tegengeworpen en vallen onder de verantwoordelijkheid van Partner.

3.5   Indien KZM optreedt als bemiddelaar tussen Partner en Klant is KZM nimmer aansprakelijk voor het niet juist leveren en ontvangen van diensten en/of producten tussen Partner en Klant, waarbij tevens van KZM nimmer verwacht mag worden dat zij arbitrair zal optreden. KZM kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor reclameringen van Klant.

3.6   KZM gaat altijd vertrouwelijk om met informatie die de Klant verstrekt en behartigt ten allen tijde de belangen van de Klant voor zover dit redelijker wijze mogelijk is.

 4.     VERWERKING PERSOONSGEGEVENS`

4.1   Door KZM en Partner zullen persoonsgegevens worden verwerkt bij de wederverkoop, bemiddeling en levering van producten en diensten door KZM. De persoonsgegevens zullen door KZM en Partner worden verwerkt overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens en ander relevante wet- en regelgeving.

4.2   Partner vrijwaart KZM voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de niet naleving door Partner, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden van het bepaalde in dit artikel.

4.3   Klant vrijwaart KZM voor aanspraken voortvloeiend uit de niet naleving door Partner, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden van het bepaalde in dit artikel.

 5.      INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1    Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, handelsnaam en octrooien) met betrekking tot het merk, logo en de (handels)naam KZM, de website van KZM www.kzmadvies.nl, of enige andere website en daarop vermelde informatie (waaronder teksten, logo’s, afbeeldingen en grafisch materiaal) en webpagina’s berusten bij KZM, tenzij anders vermeld.

5.2    De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de (handels)namen, het merk en het logo van Partners van KZM zoals vermeld op de website en andere uitingen van KZM (waaronder brochures), behoren toe aan de betreffende Partner.

5.3    Het is Partner en Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, logo’s, handelsnaam, etcetera, van KZM te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KZM.

5.4    Voor zover aan Partner of Klant enig gebruiksrecht wordt toegekend met betrekking tot het merk en/of de (handels)naam KZM, de website en daarop vermelde informatie wordt dit gebruiksrecht verleend voor de overeengekomen bepaalde duur.

5.5    Gebruiksrechten zijn niet exclusief, niet overdraagbaar en worden verleend binnen het tussen Partijen omschreven doel. Indien Partner of Klant in staat van faillissement wordt gesteld eindigt het gebruiksrecht van rechtswege, zonder dat Partner of Klant enig recht op schadevergoeding toekomt.

 6.       BETALING EN ZEKERHEID

6.1   Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen facturen dienen binnen één werkweek na factuurdatum aan KZM kenbaar te worden gemaakt. De bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. Bij later blijkende juistheid van de bezwaren zal KZM overgaan tot verrekening.

6.2   KZM heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de vergoeding te vorderen en/of anderszins zekerheidsstelling te verlangen.

6.3   Partner of Klant heeft geen recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Partner of Klant heeft niet het recht de betalingsverplichting om welke reden dan ook op te schorten.

6.4   Indien Partner of Klant enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en worden alle overige vorderingen van KZM opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder gebrekestelling in. Vanaf de datum van verzuim is een rente verschuldigd van 1,0% per maand.

6.5   Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Partner of Klant. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% van het verschuldigde bedrag te bedragen, met een minimum van € 500,--.

 7.       KEURING EN RECLAMERING

7.1    Partner en Klant dienen de door KZM geleverde producten, diensten en verrichte werkzaamheden steeds na de levering te keuren. Goedkeuring mag niet worden onthouden door Partner en Klant op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen afspraken en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname door de Partner of Klant redelijkerwijze niet in de weg staan.

7.2      Een reclamering ter zake van gebreken dient binnen veertien werkdagen na levering door KZM aan Partner of Klant, schriftelijk door Partner of Klant bij KZM te worden ingediend. Partner of Klant kan op een niet zichtbaar of aantoonbaar gebrek geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft vernomen of redelijkerwijze had kunnen weten schriftelijk heeft geprotesteerd bij KZM.

 8.       AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1    KZM aanvaardt een verplichting tot schadevergoeding uitsluitend voor zover dat uit dit artikel blijkt.

8.2    KZM is slechts aansprakelijk voor schade door tekortkoming(en) in de levering van de dienst of het product indien en voor zover deze is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van KZM zelf of haar eigen werknemers.

8.3    Aansprakelijkheid van KZM voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten, voor zover bij wet toegestaan.

8.4   Bij het aangaan van een overeenkomst door de Klant met een nieuwe leverancier voor een dienst of product, wordt geacht dat de Klant bekend is met de ontbindende voorwaarden van zijn overeenkomst met zijn vorige leverancier van deze dienst of product. KZM kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele naheffingen, c.q. boetes die door de vorige leverancier van de Klant in rekening worden gebracht aan de Klant en welke voortvloeien uit ontbinding door Klant bij zijn vorige leverancier.

8.5   Alle aannames die de Klant doen besluiten om de Overeenkomst aan te gaan, zijn voor risico van de Klant. KZM is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade door eventuele fouten in aangeleverde opbrengstberekeningen, geschatte terugverdientijd, verwachtingen van fiscale regelingen of subsidies, noch afkoopsommen van (energie) leveranciers of door Klant aangegane dubbele (leverings)overeenkomsten. Ook eventuele extra kosten die in de toekomst kunnen ontstaan, zoals verhoogde (energie)belasting, netbeheerskosten of veranderde regelingen, zijn voor risico van de Klant.

8.6    Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel is de aansprakelijkheid van KZM, met uitsluiting waarin KZM de rol bekleedt van bemiddelaar, met betrekking tot de deugdelijkheid van een product of dienst in ieder geval beperkt tot de wijze waarop en binnen welke termijn en tot welke omvang dat product of die dienst door de Partner is gegarandeerd.

8.7    Indien KZM aansprakelijk is, is de te betalen schadevergoeding gelimiteerd tot de gefactureerde en ontvangen bedragen (exclusief BTW) van de activiteiten respectievelijk overeenkomst waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. In het geval de schade door een verzekering is gedekt  is de aansprakelijkheid van KZM beperkt tot het onder de betreffende verzekering voor dat geval uit te keren bedrag.

8.8    De aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel is beperkt tot € 500.000,- per geval.

8.9    Voor de vaststelling van de aansprakelijkheid geldt een reeks incidenten als één incident.

8.10  Iedere vordering tegen KZM vervalt in ieder geval één jaar na het ontstaan ervan.

8.11  Partner en Klant vrijwaren KZM voor alle aanspraken van derden (wegens productaansprakelijkheid) als gevolg van een gebrekkig door KZM aan derden geleverd product of dienst, tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid en KZM is te wijten. Voorts vrijwaren Partner en Klant, KZM voor alle overige aanspraken van derden, zoals met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

 9.        ONTBINDING

9.1    Wanneer Partner of Klant een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, insolvabel blijkt of wordt getroffen door beslaglegging, er bij Partner of Klant sprake is van change of control of indien van KZM in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet verwacht mag worden, alsmede in geval van overmacht, is KZM gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van KZM op schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering van KZM op de Partner of Klant direct en volledig opeisbaar.

9.2    Wanneer Partner of Klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk voortijdig beëindigd behoudt KZM zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen, welke kosten 25% bedragen van de waarde van de onderliggende overeenkomst(en). Bovendien heeft KZM het recht om gemaakte en nog te maken kosten aan Partner of Klant door te berekenen en schadevergoeding te vorderen, waaronder gederfde winst. Eventuele aan KZM betaalde bedragen zullen niet worden gerestitueerd, tenzij blijkt dat deze de omvang van de kosten en schadevergoeding te boven gaan.

 10.      OVERMACHT

10.1  KZM is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van aantoonbare overmacht.

10.2  Indien de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd hebben Partijen het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.

 11.      SLOTBEPALING, DEPONERING EN GESCHILLEN

11.1  Op alle verbintenissen tussen Partijen en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

11.3  Alle geschillen welke tussen Partijen mochten rijzen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

11.4  KZM heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen, tenzij schriftelijk en/of digitaal door Partner/Klant bevestigd, geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.

11.5  Typefouten, wijzigingen, volledigheid en interpretatie van deze algemene voorwaarden zijn voorbehouden waar Partners/Klanten derhalve geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.